Regulamin akcji promocyjnej „Twoje ABC zdrowia"

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „TWOJE ABC ZDROWIA”

 NR 4/2018 

W SIECI SKLEPÓW „TWÓJ MARKET”

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „TWOJE ABC ZDROWIA” (dalej zwanej: „Promocją”) jest HURT-DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWE KAROL BIAŁECKI UL.SZKOLNA 13 BUDZISŁAW KOŚCIELNY , wpisany do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja przeprowadzona jest na terytorium Polski, na terenie wszystkich sklepów sieci “TWÓJ MARKET” . Lista sklepów biorących udział w Promocji jest dostępna na stronie www.twojmarket.pl.
 3. Promocja trwa od dnia 25.04.2018 roku do dnia 12.06.2018 roku.
 4. Wydawanie znaczków punktowych , związanych z przeprowadzaną Promocją ,trwa od dnia 25.04.2018 roku do dnia 12.06.2018 roku.
 5. Zakup produktów oznaczonych TWOJE ABC ZDROWIA po cenie promocyjnej w przypadku zebrania określonej liczby znaczków punktowych jest możliwy w terminie od dnia 25.04.2018 roku do dnia 12.06.2018 roku lub do wyczerpania asortymentu.
 6. Promocja przeznaczona jest dla Klientów sklepów sieci “TWÓJ MARKET”. Poprzez określenie „Klient” rozumie się każdą pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo osobę powyżej 13 roku życia posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zawierającą umowę w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, będącą jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 7. Promocja prowadzona w oparciu o niniejszy Regulamin ma charakter otwarty i powszechny.
 8. Celem przeprowadzanej Promocji , o której mowa w Regulaminie , jest umożliwienie Klientowi sieci sklepów Twój Market , zakupu po cenie promocyjnej , dowolnego produktu oznaczonego TWOJE ABC ZDROWIA , po uprzednim zebraniu , na specjalnym kuponie kolekcjonerskim, zwanym dalej „Kuponem”, liczby znaczków punktowych, zwanych dalej „Punktami” , których zasady przyznawania określone są w pkt. 10 niniejszego Regulaminu.
 9. Wzór znaczka punktowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 10. Punkty wydawane są po spełnieniu następujących kryteriów zakupu :
 • 1 punkt – za zakup w ramach jednej transakcji za kwotę min. 30 zł , wszystkich produktów sieci “TWÓJ MARKET”  – zawierających co najmniej jeden produkt oznaczony TWOJE ABC ZDROWIA . Przez jeden produkt oznaczony Twoje ABC ZDROWIA należy rozumieć 1 sztukę produktu , a w przypadku produktów sprzedawanych na wagę oznacza 1 kg produktu.

11. Punkty , o których mowa w pkt. 10 Regulaminu przyznawane są po spełnieniu wymienionych  kryteriów , jednak bez względu na formę płatności (gotówka, karta, bony towarowe itp.)Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

 1. Punkty są wydawane przez kasjera niezwłocznie po zakończeniu transakcji zakupu. Klient nie może odebrać Punktów w późniejszym terminie. Po odejściu od kasy nie są uwzględniane reklamacje dotyczące ilości wydawanych Punktów.
 2. Zebrane Punkty należy nakleić na Kupon. Kupony dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.twojmarket.pl oraz w sklepach biorących udział w Promocji przez cały czas jej trwania.
 3. Kupon wraz z naklejonymi Punktami stanowi znak legitymujący na okaziciela do zakupu po cenie promocyjnej
 4. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest: posiadanie przez Klienta Kuponu , na którym Klient wykleja zebrane punkty , dające mu prawo do zakupu po cenie promocyjnej produktu TWOJE ABC ZDROWIA , wg następujących kryteriów :
 • każde piętnaście (15) Punktów naklejonych na Kuponie uprawnia Klienta biorącego udział w Promocji do zakupu po cenie promocyjnej gry TWOJE ABC ZDROWIA za kwotę 19,99 zł
 • każde trzydzieści (30) Punktów naklejonych na Kuponie uprawnia Klienta biorącego udział w Promocji do zakupu po cenie promocyjnej gry TWOJE ABC ZDROWIA za kwotę 0,01 zł.
 1. W celu zakupu po promocyjnej cenie produktu oznaczonego TWOJE ABC ZDROWIA ,objętego niniejszą Promocją , po spełnieniu przez Klienta warunków określonych niniejszym Regulaminem, Klient powinien :
 • wziąć samodzielnie z oznaczonej ekspozycji objęty Promocją i wybrany przez siebie produkt oznaczony TWOJE ABC ZDROWIA
 • udać się z wybranym z ekspozycji produktem TWOJE ABC ZDROWIA do kasy
 • przy kasie przekazać kasjerowi wybrany produkt wraz z Kuponem z naklejonymi Punktami
 • punkty co najmniej w liczbie określonej w pkt. 16 muszą znajdować się na jednym Kuponie
 • kupon podlega zatrzymaniu przez kasjera
 • wykorzystany Kupon nie może być ponownie użyty.
 1. Zakup po cenie promocyjnej określony w pkt. 16 nie zostanie przyznany w następujących sytuacjach:
  a) na Kuponie nie znajduje się wymagana liczba Punktów;
  b) Kupon lub Punkt został podrobiony, przerobiony lub skopiowany;
  c) Kupon lub Punkt jest zniszczony i nieczytelny.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Kuponu lub Punktu, duplikaty nie będą wydawane.
 3. Klient może dokonać zakupu dowolnej liczby produktów oznaczony TWOJE ABC ZDROWIA po cenie promocyjnej, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 4. W przypadku zwrotu pełnowartościowego produktu oznaczonego TWOJE ABC ZDROWIA nabytego po cenie promocyjnej (zgodnie z polityką “TWÓJ MARKET” o możliwości zwrotu towaru pełnowartościowego) Klient, na podstawie paragonu lub też innego dowodu potwierdzającego ten zakup, otrzymuje zwrot zapłaconej ceny. Jednakże Punkty i Kupony w takich sytuacjach nie będą zwracane.
 5. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 6. Organizator Promocji ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji i naliczanie rabatu oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Klienci mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w okresie trwania Promocji oraz po jej zakończeniu. W reklamacji należy podać adres, na który ma zostać przesłana odpowiedź Organizatora, Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. W przypadku, gdy rozpatrzenie złożonej reklamacji będzie wymagać od Organizatora podjęcia dodatkowych czynności, czas na jej rozpatrzenie może ulec stosownemu przedłużeniu, o czym Klient zostanie pisemnie poinformowany w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.
 8. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania promocji wszystkim jej potencjalnym uczestnikom w Punkcie Informacji wszystkich sklepów określonych w pkt. 2 oraz na stronie internetowej www.twojmarket.pl.
 9. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie trwania Promocji, z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany Regulaminu będą w pełni skuteczne i respektowane przez Organizatora. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od daty zmiany wskazanej w nowym, zmienionym Regulaminie Promocji, jednak nie wcześniej niż od momentu publicznego udostępnienia zmienionego Regulaminu w sklepach sieci “TWÓJ MARKET” i na stronie internetowej www.twojmarket.pl.

Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.