Regulamin konkursu na Facebook’u

Regulamin konkursusylwestrowego
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs sylwestrowy”, zwany dalej: „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe, z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym 62-541, ul. Szkolna 13, REGON 310224076, NIP 665-101-21-83, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Fundatorem nagrody jest Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Karol Białecki.
4. Nagrodą jest: bon na zakupy w wysokości 100 zł, do wykorzystania w sklepie Twój Market.
5. Odpowiedzi na zadanie konkursowe należy umieszczać pod postem konkursowym na profilu Twój Market na Facebook’u.
6. Konkurs jest przeprowadzony jednorazowo. Termin trwania konkursu: 28-31.12.17, do godz. 18:00 dnia 31.12.17. Zwycięzcę Konkursu wyłoni Organizator najpóźniej 3 stycznia 2018 do końca dnia (do godz. 23:59), o czym poinformuje nagrodzonego za pomocą Facebook’a.
7. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu polskiego prawa biorąca udział w konkursie ,posiadająca status „Uczestnika”, z wyłączeniem osób, o których mowa w § 2 pkt. 2 niniejszego regulaminu.
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem, Sklepami oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: małżonków, ich dzieci.
3. Przed wzięciem udziału w Konkursie, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem Konkursu, dostępnym na profilu Twój Market serwisu Facebook.com.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokończenie zdania “Sylwestrowe zakupy robię w Twoim Markecie, ponieważ…” pod postem na fanpage Twój Market w czasie trwania konkursu. Każda osoba może dodać tylko jedną odpowiedź. W przypadku kiedy uczestnik doda dwie lub więcej odpowiedzi brana jest pod uwagę tylko pierwsza odpowiedź.
§3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY
1. Nagroda zostanie przyznana osobie, która udzieli odpowiedzi pod postem konkursowym. Wygra osoba wyłoniona przez Organizatora.
2. Nagrodą jest bon na zakupy o wartości 100 zł, do wykorzystania w sklepie Twój Market.
3. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą Facebook’a.
5. W celu odebrania nagrody należy stawić się w ustalonym wcześniej sklepie sieci Twój Market, w dogodnym dla obu stron czasie.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

FreshMail.pl