Regulamin świadczenia usług zamówień telefonicznych

WSTĘP:

Regulamin świadczenia usług zamówień telefonicznych, zwany dalej “Regulaminem”, określa warunki i zasady składania zamówień telefonicznych na towary, dostępne w sieci sklepów samoobsługowych marki Twój Market na terenie Polski, realizacji zamówień przez sprzedającego oraz dostarczania zamówionych towarów klientowi, uiszczaniu przez klienta ceny sprzedaży towarów, uprawnienia klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.  

Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu linii telefonicznej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością linii telefonicznej z infrastrukturą techniczną Klienta.

SŁOWNIK:

 1. Sprzedający:

  Pan Karol Białecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karol Białecki HURT – DETAL ARTYKUŁY SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWE z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym przy ul. Szkolnej 13, 62-541 Budzisław Kościelny, powiat koniński, woj. wielkopolskie, o Numerze NIP: 6651012183 i Numerze REGON: 310224076.

 1. Klient

  Pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa za pośrednictwem Infolinii Towary, dostępne w sieci sklepów samoobsługowych marki Twój Market na terenie Polski, na warunkach i zasadach, przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa i niniejszym Regulaminie.

 1. Infolinia

  Linia telefoniczna o numerze 798 423 773, dostępna w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, za pośrednictwem której Klient składa, a Sprzedający przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru, oferowanego do nabycia w sklepie samoobsługowym marki Twój Market.
  Koszt połączenia zależny jest od taryfy operatora Klienta i ponosi go Klient.

 1. Towar

  Towarem są produkty, oferowane przez Sprzedającego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, polegającej m. in. na sprzedaży detalicznej towarów spożywczych, przemysłowych oraz alkoholi i wyrobów tytoniowych w sieci sklepów samoobsługowych marki Twój Market na terenie Polski.

 1. Zamówienie

  Dyspozycja Klienta, wydana w trakcie rozmowy z konsultantem, obsługującym Infolinię, określająca w szczególności rodzaj, producenta lub importera zamawianego przez Klienta Towaru, smak, wagę lub ilość i sposób jego przetworzenia.

  Zamówienie obejmuje również dane Klienta, tj. numer telefonu oraz Imię zgodnie z polityką ochrony danych RODO zawartej pod linkiem: http://twojmarket.pl/polityka-ochrony-danych-rodo, o ile nie jest to podmiot tożsamy z Klientem, numer telefonu Klienta lub numer telefonu Odbiorcy Zamówienia, informacje o cenach jednostkowych zamawianych Towarów i łącznej wartości Zamówienia, terminie realizacji Zamówienia, warunkach płatności oraz danych, niezbędnych do wystawienia faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.

 1. Odbiorca Zamówienia

  Osoba, upoważniona przez Klienta w trakcie składania Zamówienia do odbioru w jego imieniu zamówionych Towarów.

ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ TELEFONICZNYCH

 1. Za pośrednictwem Infolinii Klient może składać Zamówienia na Towary, oferowane przez Sprzedającego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w sieci sklepów samoobsługowych marki Twój Market na terenie Polski, pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o znajomości i akceptacji treści niniejszego Regulaminu, jak również dostępności zamawianych przez niego Towarów w placówce, w której ma nastąpić realizacja zamówienia i na stornie internetowej www.twojmarket.pl.

 1. Informacje o Towarach, dostępnych w asortymencie sieci sklepów samoobsługowych marki Twój Market stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego i dostępne są w ogólnodostępnych materiałach promocyjnych, w tym – w gazetkach promocyjnych i na stronie internetowej www.twojmarket.pl.

 1. Ceny Towarów zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich, przy czym nie zawierają kosztów dostawy.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
  Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 1. Rozmowa Klienta z konsultantem, przyjmującym Zamówienie za pośrednictwem Infolinii jest nagrywana, o czym Klient jest informowany bezpośrednio po nawiązaniu połączenia telefonicznego i co stanowi podstawę weryfikacji ewentualnej reklamacji.

 2. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest udzielenie Klientowi informacji o nadaniu przedmiotowemu Zamówienie specjalnego numeru i wysłaniu stosownego potwierdzenia na podany w trakcie składania Zamówienia adres email.

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili udzielenia Klientowi informacji o przyjęciu jego Zamówienia do realizacji drogą mailową. Wówczas Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia.

  Wiadomość mailowa zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób odbioru Towaru.

  Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep wysyłając wiadomość e-mail, bądź telefonicznie ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.

  Sprzedawca uprawniony jest do kontaktowania się z Klientem telefoniczne lub mailowo w celu wyjaśnienia wątpliwości w związku z Zamówieniem, na co Klient wyraża zgodę.

 1. O braku zamawianego Towaru lub jego chwilowej niedostępności Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, podczas rozmowy z konsultantem, przyjmującym Zamówienie na Infolinii lub konsultant oddzwoni z informacjom o braku towaru.

 2. Realizacja Zamówienie następuje we wskazanej przez Klienta lokalizacji jednego z sieci sklepów samoobsługowych marki Twój Market na terenie Polski. Zamówienie złożone od 8.00 do 12.00 musi zostać odebrane przez Klienta do godziny 13.30, zamówienia zaś złożone po godzinie 12.00 musi zostać odebrane do godziny 20.00

 1. Odbiór zamówionego Towaru następuje osobiście przez Klienta lub upoważnionego przez niego Odbiorcę Zamówienia w specjalnie dedykowanej dla tego kasie sklepu samoobsługowego marki Twój Market, wskazanego w Zamówieniu, po potwierdzeniu przez Klienta lub Odbiorcę Zamówienia co najmniej jednego z dwóch następujących informacji, tj. imienia i numer telefonu Klienta, numeru telefonu Klienta, nadanego wówczas numeru zamówienia.

 1. Sprzedaż wyrobów tytoniowych i alkoholu, na zasadach i warunkach, przewidzianych w niniejszym Regulaminie, dokonywana jest wyłącznie pod warunkiem odbioru tegoż Towaru przez osobę, która ukończyła 18 rok życia. Przy składaniu Zamówienia, które obejmuje alkohol Klient oświadcza jednocześnie, że nie jest osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2016.487 j.t. z dnia 2016.04.12), jak i że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

  Klient lub upoważniony przez niego Odbiorca Zamówienia obowiązani są do okazania na żądanie pracownika Sprzedającego, wydającego zamówiony Towar, ważnego dokumentu, stwierdzającego ich wiek.

  Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje zastrzeżenie, iż odmowa okazania w/w dokumentu będzie jednoznaczna z odmową wydania zamówionego Towaru w postaci wyrobów tytoniowych lub alkoholu.

  Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje zastrzeżenie, że uzasadnione podejrzenie co do jego trzeźwości lub upoważnionego przez niego Odbiorcy Zamówienia skutkować będzie odmową wydania wyrobów alkoholowych.

 1. Istnieje możliwość złożenia przez Klienta dodatkowego Zamówienia, którego realizacja nastąpi wraz z realizacją poprzedniego Zamówienia, jednakże jest to uzależnione od możliwości organizacyjno – technicznych danego sklepu samoobsługowego marki Twój Market, o czym Klient będzie każdorazowo informowany w trakcie składania Zamówienia.

 1. Płatność za realizację Zamówienia następuje przy odbiorze zamówionych Towarów, gotówką i kartą w polskich złotych, na podstawie faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

 1. Przy realizacji Zamówienia Klienta na towary ważone Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w granicach do 10 % wagi między ilością zamówionego towaru, a ilością towaru otrzymanego w wyniku realizacji Zamówienia.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w Zamówieniu Klienta dotyczące specyfikacji zamawianych Towarów, realizując je w sposób zgodny ze złożoną przez Klienta dyspozycją w trakcie rozmowy z konsultantem, przyjmującym Zamówienie na Infolinii.

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji części lub całości Zamówienia, w tym za opóźnienie w jego realizacji, wynikające z zaistnienia siły wyższej.

 2. W przypadku nieodebrania zamówionych Towarów przez Klienta lub upoważnionego przez niego Odbiorcę Zamówienia sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta.

 3. W przypadku zwłoki z odbiorem zamówionych Towaru Sprzedający może również sprzedać rzecz na rachunek Klienta, powinien jednak uprzednio wyznaczyć mu dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów Sprzedającemu groziłaby szkoda. W takim przypadku, o dokonaniu sprzedaży należy niezwłocznie zawiadomić Klienta.

WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU TOWARÓW

Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym Towarem przed jego odbiorem.

Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Reklamacje dotyczące trybu oraz jakości świadczenia usług zamówień telefonicznych, winny być kierowane na piśmie, pocztą elektroniczną na adres: jakub@twojmarket.pl i będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WZAJEMNE ROZLICZENIA

Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedającemu   stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dnia odebrania zamówionego Towaru przez Klienta lub upoważnionego przez niego Odbiorcę Zamówienia.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adresy, wskazane w ostatniej części niniejszego Regulaminu („Kontakt”).

W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu do umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku danych potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w w/w sposób.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest: 

 • rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • gdy przedmiotem świadczenia na podstawie Umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • gdy przedmiotem świadczenia na podstawie Umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie nie ma zastosowania do Kupujących niebędących Konsumentami.

W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego jego oświadczenia o odstąpieniu, Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupiony Towar należności, przy czym w tym samym terminie zobowiązany będzie zwrócić Sprzedającemu otrzymany Towar.

Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Do zachowania terminu zwrotu Towarów przez Klienta wystarczy ich odesłanie na adres, wskazany w ostatniej części niniejszego Regulaminu przez Sprzedającego („Kontakt”) przed upływem terminu 14 dni bądź dokonanie zwrotu osobiście przez Klienta lub przez upoważnionego przez niego Odbiorcę Zamówienia w placówce, która realizowała przedmiotowe Zamówienie.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient nie ponosi kosztów zwrotu zamówionych Towarów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez niego sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy, a rzeczy zwróconej. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedający posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do:

 • spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających do 4,5% alkoholu (nr I/306/A z dnia 24.02.2016)

 • spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (nr I/306/B z dnia 24.02.2016)

 • spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających powyżej 18% alkoholu (nr I/306/C z dnia 24.02.2016)

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2016.380 j. t. z dnia 2016.03.22) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827z dnia 2014.06.24).

KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień telefonicznych pod numerem 519-855-337 (koszt połączenia według taryf operatorów) lub wysłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres 62-530 Kazimierz Biskupi, Nieświastów, ul. Skiby 1 lub wiadomość e-mail na następujący adres poczty elektronicznej jakub@twojmarket.pl.