REGULAMIN KONKURSU
„Wielki Konkurs 50 nagród” (dalej „Regulamin”) nr 11/2021

§ 1
DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Wielki Konkurs 50 nagród” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Karol Białecki z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym (62-541) przy ul. Szkolnej 13 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 665-101-21-83.
c. „Fundator” – fundatorem nagród w Konkursie jest Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Karol Białecki z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym (62-541) przy ul. Szkolnej 13 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 665-101-21-83.
d. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca opiekunem prawnym dziecka biorącego udział w konkursie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
e. „Kupon Konkursowy” – kupon z polami do pieczątek otrzymanych w sklepie przy zakupach za minimalną kwotę 45 zł.
f. „Zadanie Konkursowe” – czynność- zadanie do wykonania, polegające na zebraniu pieczątek na Kuponie Konkursowym określając w której kategorii Uczestnik chce brać udział. Pieczątki otrzymywane są, za zakupy za kwotę min. 45 zł. Następnie należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe zadane na kuponie konkursowym, wypełniając dane Uczestnika i wrzucenie całości do urny w sklepie stacjonarnym „Twój Market”.
g. „Zgłoszenie Konkursowe” – poprzez Zgłoszenie Konkursowe rozumie się wrzucenie do urny poprawnie wypełnionego kuponu konkursowego, który jest warunkiem koniecznym do spełnienia , aby przystąpić do udziału w Konkursie
h. ”Komisja Konkursowa” – osoby powołane przez Organizatora i Fundatora nagród do:
* weryfikacji spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika
* Oceny wykonania Zadania Konkursowego
* wyłonienia Laureata/ów Konkursu , w drodze wyboru przez Komisję Konkursową , najciekawiej wykonanego Zadania Konkursowego
i. „Laureat Konkursu” – osoba/y wyłoniona/y przez Komisję Konkursową , która zdaniem Komisji najlepiej wykonała Zadanie Konkursowe w danej kategorii.
j. „Miejsce odbioru nagrody” – teren sklepu Twój Market.
k. „Nagroda” –
1. Kategoria 1 – nagrody o wartości do 199 zł

1 x Garnek Ambition-gold garnek wysoki z pokrywką 24 cm
1 x Podgrzewacz do stóp Severin
1 x Komplet noży bez obieraczki
1 x Waga elektroniczna smart scale
1 x Komplet Noży 3-częściowy z obieraczką Ambition
2 x Blender Adler AD4602
1 x Latarka Ładowalna N8 LED
2 x Młynek do przypraw Mesko MS 4441
1 x Zegarek MI Smart Band 5
15 x bon o wartości 50 zł na zakupy w sieci Twój Market

2. Kategoria 2 – nagrody o wartości od 200 zł do 1000 zł

10 x Walizki podróżna duża
1 x TV Philips 32’
1 x TV Telefunken 32’
1 x Drukarka HP Laser Jet PRO M15W
4 x bon o wartości 50 zł na zakupy w sieci Twój Market
1x Komplet Garnków Tefal 10 el.

3. Kategoria 3 – nagrody o wartości powyżej 1000 zł

2 x Rower górski
3 x Hulajnoga elektryczna
1 x TV Sony 32’ Bravia

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji marki Twój Market należących do Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Karol Białecki z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym (62-541) przy ul. Szkolnej 13.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 15.03.2021 r. i trwa do 06.04.2021 r.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Konkurs będzie prowadzony w sklepach stacjonarnych sieci Twój Market.
5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, będąca opiekunem będąca powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
7. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
9. Uczestnik może w ramach Konkursu brać udział w dowolnej ilości Kuponów Konkursowych.

§ 3
NAGRODY ORAZ ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1.Nagrodami w konkursie są:
1. Kategoria 1 – nagrody o wartości do 199 zł

1 x Garnek Ambition-gold garnek wysoki z pokrywką 24 cm
1 x Podgrzewacz do stóp Severin
1 x Komplet noży bez obieraczki
1 x Waga elektroniczna smart scale
1 x Komplet Noży 3-częściowy z obieraczką Ambition
2 x Blender Adler AD4602
1 x Latarka Ładowalna N8 LED
2 x Młynek do przypraw Mesko MS 4441
1 x Zegarek MI Smart Band 5
15 x bon o wartości 50 zł na zakupy w sieci Twój Market

2. Kategoria 2 – nagrody o wartości od 200 zł do 1000 zł

10 x Walizki podróżna duża
1 x TV Philips 32’
1 x TV Telefunken 32’
1 x Drukarka HP Laser Jet PRO M15W
4 x bon o wartości 50 zł na zakupy w sieci Twój Market
1x Komplet Garnków Tefal 10 el.

3. Kategoria 3 – nagrody o wartości powyżej 1000 zł

2 x Rower górski
3 x Hulajnoga elektryczna
1 x TV Sony 32’ Bravia

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie przez Uczestnika, łącznie następujących warunków:
a) Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu.
b) Otrzymanie odpowiedniej ilości dla danej kategorii pieczątek za zakupy powyżej 45 zł – jednak nie więcej niż 1 pieczątka na dany paragon
c) Wypełnić Kupon Konkursowy odpowiadając na pytanie.
d) Podać dane osobowe Uczestnika
e) Wykonać Zadanie konkursowe.
f) Poprawnie wypełniony Kupon Konkursowy wrzucić do urny konkursowej w sklepach sieci Twój Market
4. Spełnienie warunków określonych w ustępie 3 pkt a-b niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
5. Nagrody w danej kategorii otrzymają osoby, które zbiorą odpowiednią dla kategorii ilość pieczątek za zakupy w sieci sklepów Twój Market i będą autorami najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone na Kuponie Konkursowym.
6. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu ,spośród wszystkich zgłoszonych Kuponów Konkursowych , Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów dla danej kategorii, których nagrodzi.
7. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
8. Zamieszczone Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
9. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 3 lub § 3 ust. 9 nie będą przyjmowane.
10. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do niebrania pod uwagę odpowiedzi, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
12. Uczestnik publikując odpowiedź udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie odpowiedzi przez marki Twój Market należącej do Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Karol Białecki z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym (62-541) przy ul. Szkolnej 13, w szczególności wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zgłoszeń Konkursowych, które w jego opinii pochodzą od osób (kont) budzących podejrzenia co do autentyczności.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby Zwycięzców, jeśli w Konkursie weźmie udział niewystarczająca liczba Uczestników spełniających kryterium autentyczności (zob. § 3 punkt 13.) lub liczba nadesłanych Zgłoszeń Konkursowych spełniających § 3 punkt 1 oraz § 3 punkt 8. będzie niewystarczająca.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

1. Każdy Uczestnik, który udzielił odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem odpowiedzi i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że udzielona w ramach Konkursu odpowiedź nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonej odpowiedzi przenoszone na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

§ 5
PRZYZNANIE NAGRODY, OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1. Po zakończeniu okresu trwania Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora oraz przedstawiciela Fundatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród wszystkich opublikowanych
zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez uczestników konkursu, wyłoni tych których autorzy zostaną nagrodzeni w danej kategorii.
2. Zwycięzcy otrzymają nagrody , o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu.
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzców Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
4. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.
5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznej oraz zaostaną one zamieszczone na stronie www Organizatora do dnia 13.04.2021 r. do godziny 15:00
6. Laureat Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, wskazanie sklepu Twój Market w którym nastąpi odbiór nagrody najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody.
7. Podanie danych osobowych Organizatorowi Konkursu przez Laureata Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Laureata Konkursu na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach określonych w § 8 niniejszego Regulaminu .
8. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wskazać sklep sieci Twój Market, w którym nastąpi odbiór nagrody. Jednocześnie każdy Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Organizatora.
9. Organizator wyda nagrody rzeczowe Zwycięzcom Konkursu we wskazanym przez Zwycięzcę sklepie Twój Market.
10. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
11. Każdy Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.
12. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 7 dni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.
13. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 6
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania.

§ 7
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 15.03.2021 r.

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Hurt-Detal Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Karol Białecki z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym (62-541) przy ul. Szkolnej 13 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 665-101-21-83. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem listy Zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego) na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych Organizatora oraz przesłania przez Organizatora wiadomości Zwycięzcom Konkursu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród , do realizacji rozliczeń podatkowych i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
4.Pani/Pana dane osobowe , jako Laureata Konkursu ,będą przechowywane przez okres wynikający z ewentualnych rozliczeń podatkowych , zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi , a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający przedawnieniu roszczeń , jakie może podnosić Administrator Danych i jakie mogą być ponoszone wobec Administratora Danych.

§ 9
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Wielki Konkurs 50 nagród” na następujący adres: Hurt-Detal Artykuły
Spożywczo-Przemysłowe Karol Białecki z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym (62-541) przy ul. Szkolnej 13 lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: reklama@twojmarket.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, lub zwrotnej wiadomości e-mail.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.