Regulamin 
programu karty stałego klienta Twój Market

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Lojalnościowego „Karta Stałego Klienta Twój Market” skierowanego do klientów sieci handlowej Twój Market.
 2. Organizatorem Programu Karty Stałego Klienta Twój Market jest przedsiębiorstwo Hurt – Detal Artykuły Spożywczo – Przemysłowe Karol Białecki z siedzibą przy ul. Szkolnej 13, 62-541 Budzisław Kościelny.
 3. Inspektorem Danych Osobowych jest Piotr Białecki, tel. 517084070, mail : rodo@twojmarket.pl, adres do korespopndencji, 62-530 Nieświastów ul. Skiby 1, dalej IOD.
 4. Celem Programu jest nagradzanie stałych klientów sieci handlowej Twój Market w formie udzielanych rabatów na wybrane towary z asortymentu sklepów sieci handlowej Twój Market.
 5. Program jest adresowany zarówno do osób fizycznych jak i osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 6. Uczestnikiem Programu i jednocześnie Użytkownikiem Karty Stałego Klienta może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub przedstawicielem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
 7. Karta Stałego Klienta upoważnia do korzystania przez jej Użytkownika z ofert specjalnych przy zakupie wskazanych towarów z asortymentu sklepów sieci Twój Market na terenie wszystkich sklepów sieci handlowej.
 8. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankową i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Warunkiem przystąpienia do programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Twój Market jest prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego dostępnego w sklepach sieci Twój Market. Korzystający zobowiązany jest do prawidłowego podania w formularzu swoich aktualnych i prawdziwych danych, w razie ich zmiany, aktualizację ich należy zgłosić telefonicznie w ciągu 14 dni od ich zmiany na infolinię: 801-555-559 lub mailowo na adres info@twojmarket.pl.
 10. Osoba spełniająca pkt. 4 niniejszego regulaminu, może uzyskać od kasjera Kartę Lojalnościową, przy okazji dokonywania zakupu w sklepie, niezależnie od jego wartości.
 11. Po wypełnieniu formularza przy kasie od sprzedawcy klient otrzyma Kartę Stałego Klienta Twój Market opatrzoną indywidualnym kodem kresowym.
 12. Użytkownik Karty wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 13. Zakończenie uczestnictwa w programie lojalnościowym może nastąpić bez podawania przyczyny w każdym czasie. W przypadku odstąpienia od programu uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Karty Stałego Klienta w stanie niepogorszonym wynikającym z normalnej eksploatacji.
 14. Zakończenie uczestnictwa w programie lojalnościowym następuje na pisemny wniosek Użytkownika, który winien być złożony w dowolnym sklepie sieci Twój Market lub przesłany w formie pisemnej na adres Organizatora: Hurt-Detal Artykuły Spożywczo- Przemysłowe Karol Białecki, ul. Szkolna 13, 62-541 Budzisław Kościelny lub przesłany mailowo na adres info@twojmarket.pl.
 15. Użytkownik akceptuje treść Regulaminu poprzez zaznaczenie X w polu na formularzu i złożenie podpisu na formularzu rejestracyjnym.

II. Przywileje

 1. Do Użytkowników Karty kierowane będą dedykowane akcje promocyjne umożliwiające zakup w danym okresie oznaczonych towarów w promocyjnych cenach.
 2. Użytkownicy Karty będą otrzymywali informacje o akcjach promocyjnych / akcjach promocyjnych profilowanych personalizowanych drogą e-mail, sms lub telefonicznie. Informacje te będą także dostępne na stronie www.twojmarket.pl.
 3. Aby skorzystać z przywilejów wynikających z posiadania karty, Użytkownik zobowiązany jest okazać kartę sprzedawcy przy kasie w sklepie podczas nabywania towarów.
 4. Organizator zastrzega, iż rodzaj oraz zakres oferowanych promocji może się różnić w zależności od lokalizacji sklepu sieci dystrybucyjnej Twój Market.

III. Miejsce i czas trwania Programu

 1. Program obowiązuje do odwołania.
 2. Program może być w każdym czasie zawieszony na czas nieokreślony lub zakończony przez Organizatora bez podania przyczyn.
 3. Program prowadzony jest na obszarze całego kraju w sklepach sieci handlowej Twój Market.

IV. Postanowienia dotyczące Kart

 1. Karta nie jest dokumentem imiennym, jest opatrzona indywidualnym kodem kreskowym. Warunkiem uzyskania Rabatu przewidzianego Regulaminem jest okazanie Karty pracownikowi sieci handlowej Twój Market podczas dokonywania zakupu.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty, Użytkownik uprawniony jest do złożenia w sklepie sieci handlowej Twój Market wniosku o wydanie nowej Karty (wniosek dostępny na stronie internetowej www.twojmarket.pl) i zobowiązany jest do ponownego wypełnienia formularza rejestracyjnego. Kartę która uległa zniszczeniu Użytkownik zobowiązany jest zwrócić w dowolnym sklepie sieci dystrybucyjnej Twój Market.

V. Dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika karty są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j.: Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz.1204, ze zm.). i ustawą o RODO.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Karty jest Organizator.
 3. Użytkownicy, poprzez zaznaczenie X w polu formularza i złożenie podpisu na Formularzu rejestracyjnym zawierającym właściwe oświadczenie, wyrażają zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu :
  a) związanym z Programem
  b) ich przetwarzania dla potrzeb marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).
  c) możliwości wysyłania do klienta informacji o promocjach lub zmianach w regulaminie programu karty stałego klienta drogą sms-ową
  d) możliwości wysyłania do klienta informacji o promocjach lub zmianach w regulaminie programu karty stałego klienta drogą mailową.
  e) ustalenia średniej wiekowej naszych klientów i lepszego dostosowania naszej oferty dla klienta
 4. Zgoda, o której mowa w ust 1 niniejszego punktu Regulaminu, obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.
 5. Konieczne jest podanie na formularzu imienia, nazwiska i numeru telefonu, natomiast podanie adresu e-mail i daty urodzenia nie jest obligatoryjne.
 6. Uczestnik programu oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu napodstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
a) Prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
b) Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
c) Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Organizatora,
d) Prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
e) Dobrowolności podania danych. F) uczestnik ma również prawo do przenoszenia swoich danych.
 7. Poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, dane osobowe Klienta, mogą być udostępniane także firmie Trapex S.A. z siedzibą w Nieświastowie dla jej własnych celów marketingowych, na co uczestnik Programu wyraża zgodę.
 8. Odbiorcą danych osobowych jest również firma Net innovation software sp. Z o. o. 15-502 Białystok ul. Plażowa 15
 9. Przetwarzanie danych ustanie w momencie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez posiadacza karty lub w momencie zakończenia programu karta stałego klienta Twój market.
 10. Uczestnik w każdej chwili może zażądać od organizatora programu usunięcia i zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, poprzez wysłanie sms-a na numer 517084070 o treści „nie” lub pisząc mail o treści „nie” na adres rodo@twojmarket.pl
 11. podawanie danych w formularzu jest dobrowolne.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Programie może wiązać się z prawem brania udziału w promocjach przeznaczonych dla uczestników, związanych ze wskazanymi towarami lub usługami bądź innymi okolicznościami według wyboru organizatora. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter takich promocji zależy wyłącznie od decyzji organizatora.
  Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim uczestnikom Programu w siedzibie firmy, w biurze kierownika sklepu oraz na stronie internetowej: www.twojmarket.pl
 2. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ustawy o RODO, właściwego dla mniejsca jego zwykłego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca naruszenia przepisów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w siedzibie firmy, biurze kierownika sklepu lub na stronie internetowej.
 4. Karta jest własnością Organizatora.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2017 roku.